standard-title Event Highlights

Event Highlights

จากการจัดงาน Thailand mobile Expo ทั้งยี่สิบเจ็ดครั้งที่ผ่านมาทำให้เราได้ตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าที่ไม่เพียงต้องการรวบรวมข้อมูลเพื่อตัดสินใจซื้อ แต่ยังต้องการติดตามอัพเดทเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างตลอดเวลา จึงได้เกิดงาน Thailand Mobile Expo 2017 ขึ้นมาในวันที่ 28 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2560 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อที่จะตอบโจทย์ในข้อนี้ นอกจากนั้นก็ยังคงจุดมุ่งหมายเดิมจากงานที่ผ่านมา แต่เนื่องจากว่าตลาดโทรคมนาคมในปัจจุบันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้จัดงานจึงได้กำหนดการจัดงานขึ้นอีกครั้ง