standard-title About M Vision

About M Vision

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด ก่อตั้งในปี 2545 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 10 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อ เป็นผู้ผลิตเนื้อหา และสิ่งพิมพ์โทรศัพท์มือถือภายใต้เครื่องหมายการค้า WHATPHONE ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 14 ปีในการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์และเนื้อหาคุณภาพในด้านไอที, สมาร์ทโฟน, เทคโนโลยี และ ไอซีที (ICT) ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร และสื่ออื่นๆในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น สื่อออฟไลน์, สื่อดิจิตอล และออนไลน์, การจัดงานประชุมทางวิชาการ, งานสัมมนา และการจัดงานแสดงสินค้า THAILAND MOBILE EXPO ตลอดจนมีส่วนร่วมในการจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและไอซีที

บริษัทมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำในด้านการสร้างสรรค์สื่อเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจรมากที่สุดในประเทศไทย การผ่านกระบวนการผสมผสานสื่อต่างๆของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อดิจิตอล, สื่อออนไลน์, สื่อวีดีโอ, งานสัมมนา, งานประชุมทางวิชาการ, งานแสดงสินค้า รวมทั้งงานด้านอื่นๆ โดยใช้ทรัพยากรต่างๆที่บริษัทมี เพื่อนำไปใช้พัฒนาศักยภาพทางด้านธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และเป็นผู้นำในตลาด และเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทให้เติบโตและต่อยอดไปตามประเภทของธุรกิจ

เว็บไซท์บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด